Removing files starting with dot
[airavata-sandbox.git] / helix-playground / pom.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5 <!--<parent>-->
6 <!--<artifactId>helix</artifactId>-->
7 <!--<groupId>org.apache.helix</groupId>-->
8 <!--<version>0.6.7</version>-->
9 <!--</parent>-->
10
11 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
12
13 <groupId>org.apache.airavata</groupId>
14 <artifactId>helix-playground</artifactId>
15 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
16 <build>
17 <plugins>
18 <plugin>
19 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
20 <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
21 <configuration>
22 <source>1.8</source>
23 <target>1.8</target>
24 </configuration>
25 </plugin>
26 </plugins>
27 </build>
28
29 <dependencies>
30 <dependency>
31 <groupId>org.apache.helix</groupId>
32 <artifactId>helix-core</artifactId>
33 <version>0.6.7</version>
34 </dependency>
35 <dependency>
36 <groupId>org.slf4j</groupId>
37 <artifactId>slf4j-api</artifactId>
38 <version>1.7.5</version>
39 <scope>compile</scope>
40 </dependency>
41
42 <dependency>
43 <groupId>org.slf4j</groupId>
44 <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
45 <version>1.7.5</version>
46 </dependency>
47 <dependency>
48 <groupId>org.testng</groupId>
49 <artifactId>testng</artifactId>
50 <version>6.0.1</version>
51 </dependency>
52 <dependency>
53 <groupId>com.jcraft</groupId>
54 <artifactId>jsch</artifactId>
55 <version>0.1.53</version>
56 </dependency>
57 <dependency>
58 <groupId>org.apache.curator</groupId>
59 <artifactId>curator-framework</artifactId>
60 <version>2.8.0</version>
61 </dependency>
62 </dependencies>
63
64 </project>