Support for big certificates master
authorSelvaratnam Uthaiyashankar <shankar@apache.org>
Thu, 8 Sep 2011 08:26:13 +0000 (08:26 +0000)
committerSelvaratnam Uthaiyashankar <shankar@apache.org>
Thu, 8 Sep 2011 08:26:13 +0000 (08:26 +0000)
commit4771054a7237c6bb2ea95269f7a209127f826167
treec06f23970a3595ecc81427dcbdcda5f25425c075
parent2e0e7d6f1c9978e9702360aef00f01c5f74b381f
Support for big certificates
src/omxmlsec/openssl/pem.c