[CB-4634] Updating the default app to match cordova-app-hello-world 80/head v2.0.0.5 v2.0.1.2 v2.0.1.4 v2.0.1.5 v2.0.1.6 v2.0.1.7 v2.0.1.8
authorJeffrey Heifetz <jheifetz@blackberry.com>
Tue, 20 Aug 2013 18:57:13 +0000 (14:57 -0400)
committerJeffrey Heifetz <jheifetz@blackberry.com>
Tue, 20 Aug 2013 18:57:13 +0000 (14:57 -0400)
commit7fd00940b7418e58d817ba3b0e83b8896e0dbe14
tree48e4866a7df4edcd021a0e3c19b3f8357bc8b6a4
parentb6dfddf1969e0a3b882714df0ec6a56bc818b50f
[CB-4634] Updating the default app to match cordova-app-hello-world
blackberry10/bin/templates/project/www/config.xml
blackberry10/bin/templates/project/www/res/icon/blackberry10/icon-80.png [moved from blackberry10/bin/templates/project/www/res/icon/blackberry/icon-80.png with 100% similarity]
blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry10/screen-225.png [moved from blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry/screen-225.png with 100% similarity]
blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry10/splash-1280x768.png [moved from blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry/splash-1280x768.png with 100% similarity]
blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry10/splash-720x720.png [moved from blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry/splash-720x720.png with 100% similarity]
blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry10/splash-768x1280.png [moved from blackberry10/bin/templates/project/www/res/screen/blackberry/splash-768x1280.png with 100% similarity]