v0.1.5
[couchdb-thrift-protocol.git] / .travis.yml
2018-12-25  Takeru OhtaUpdate .travis.yml
2017-10-18  Takeru OhtaAdd covertool
2017-10-18  Takeru OhtaUpdate .travis.yml
2017-10-18  Takeru OhtaUpdate .travis.yml
2017-10-18  Takeru OhtaAdd .travis.yml