Event Admin 1.6.4
[felix-antora-site.git] / downloads.list
10 days ago  Carsten ZiegelerEvent Admin 1.6.4 main
2022-07-10  Carsten ZiegelerHC Generalchecks 3.0.4
2022-06-13  Carsten ZiegelerHC Generalchecks 3.0.2, servlet api 2.0
2022-06-09  Karl PaulsAdd framework 7.0.5 release
2022-05-25  Karl PaulsAdd framework 7.0.4 release
2022-05-23  Carsten ZiegelerWebconsole 4.8.2
2022-05-16  Carsten ZiegelerMerge branch 'main' into fix-bnd-link 2/head
2022-05-16  Carsten ZiegelerMerge pull request #4 from pzygielo/tags
2022-05-16  Carsten ZiegelerWebconsole 4.8.0 release
2022-02-23  Thomas WatsonSCR 2.2.0
2022-02-20  Carsten ZiegelerServlet API 1.2.0, Http Jetty 4.2.0, Http Bridge 4...
2022-02-17  Carsten ZiegelerAdd HC Core 2.0.14 release
2022-01-04  georg.henzlerdownloads/news for Release Apache Felix Health Check...
2021-12-06  Karl PaulsUpdate downloads and news
2021-10-29  Carsten ZiegelerUpdate downloads.list
2021-09-05  Carsten ZiegelerUpdate downloads.list
2021-08-25  Carsten ZiegelerUpdate downloads.list
2021-05-07  Carsten ZiegelerConfigadmin 1.9.22
2021-05-07  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.1.8
2021-03-18  Carsten ZiegelerHttp jetty 4.1.6
2021-03-06  Carsten ZiegelerConfigurator 1.0.14
2021-02-23  Tom WatsonAtomos 1.0.0 Release
2021-02-22  Tom WatsonSCR Release
2021-02-03  Carsten ZiegelerCM JSON 1.0.6
2021-01-29  Carsten ZiegelerCM Json 1.0.4
2021-01-25  Pierre De Ropdependency manager r16 release
2021-01-18  Carsten ZiegelerMetatype 1.2.4
2021-01-12  Karl PaulsAdjust the download links to github.
2021-01-11  Carsten ZiegelerEventAdmin 1.6.2
2021-01-07  Carsten ZiegelerConfigadmin 1.9.20
2020-12-25  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2020-12-17  Carsten ZiegelerWebconsole 4.6.0 and Eventadmin 1.6.0
2020-12-15  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2020-11-28  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.1.4
2020-10-21  Tom WatsonCMS commit to felix by tjwatson
2020-10-11  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.1.2, Http Base 4.1.2, Http Bridge 4.1.2
2020-10-09  Tom WatsonGogo Release
2020-09-26  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.1.0, Http Bridge 4.1.0, Http Base 4.1.0
2020-07-23  Carsten ZiegelerConfigurator 1.0.12
2020-07-20  Carsten ZiegelerWebconsole 4.5.4, configadmin 1.9.18, http.jetty 4...
2020-07-14  Raymond AugéCMS commit to felix by rotty3000
2020-07-14  Georg HenzlerRelease Felix Health Check API 2.0.4, Felix Health...
2020-05-08  Carsten ZiegelerWebconsole 4.5.2
2020-04-27  Carsten ZiegelerWebconsole 4.5.0
2020-04-23  Carsten ZiegelerCM Json 1.0.2
2020-04-20  Carsten ZiegelerSCR 2.1.20
2020-04-20  Carsten ZiegelerCM Json 1.0
2020-04-16  Carsten ZiegelerSCR 2.1.8, http.base 4.0.10, http.bridge 4.0.12, http...
2020-03-20  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2020-03-02  Carsten ZiegelerConfigadmin Interpolator Plugin 1.1.0
2020-01-13  Carsten ZiegelerConfigadmin Interpolation Plugin 1.0.0
2019-12-07  Carsten ZiegelerSCR Tooling release
2019-09-15  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.0.14
2019-09-07  Carsten ZiegelerHttp Jetty 4.0.12, Http Base 4.0.8, Http Bridge 4.0.10
2019-08-30  Carsten ZiegelerLog 1.2.2
2019-08-23  A. J. David Bosschaertorg.apache.felix.webconsole-4.3.16
2019-08-20  A. J. David BosschaertWeb Console 4.3.14
2019-08-19  Stefan SeifertApache Felix Maven Bundle Plugin 4.2.1
2019-06-18  Carsten ZiegelerNew releases
2019-05-27  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2019-05-20  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2019-05-20  Georg HenzlerUpdate site for Release Health Check API 2.0.2, Health...
2019-05-15  Carsten ZiegelerHttp Proxy 3.0.6
2019-05-13  Georg HenzlerUpdated news and downloads for Release Health Check...
2019-05-09  Stefan SeifertApache Felix SCR Generator 1.18.2, SCR Bnd Plugin 1...
2019-05-02  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2019-04-25  A. J. David BosschaertConverter 1.0.8
2019-04-08  Guillaume NodetRelease maven-bundle-plugin 4.2.0
2019-04-05  Georg HenzlerUpdated news/downloads after release of health check...
2019-04-02  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2019-04-01  Georg HenzlerUpdated site for Release Health Check General Checks...
2019-03-04  Georg HenzlerHC documentation
2019-03-04  Georg HenzlerAdded initial release of Felix Health Checks
2019-03-01  Carsten ZiegelerHttp components release
2019-02-24  Carsten ZiegelerConfigadmin 1.9.12
2019-01-31  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2019-01-28  Stefan SeifertApache Felix Bnd SCR Plugin 1.9.2
2018-12-26  Pierre De Ropadd changelog link for dependency manager (attempt #1)
2018-12-24  Pierre De Ropdependency manager r15
2018-12-02  Pierre De Ropdm r14
2018-11-18  Carsten ZiegelerConfigurator 1.0.8
2018-11-13  Carsten ZiegelerSCR 2.1.14
2018-10-22  Pierre De Ropdm r13 release
2018-10-18  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2018-10-17  Raymond AugéCMS commit to felix by rotty3000
2018-10-08  Raymond Augéscr 2.1.10, configadmin 1.9.8, log 1.2.0
2018-09-26  Carsten ZiegelerMetatype 1.2.2
2018-09-23  Carsten ZiegelerSCR 2.1.8, Webconsole DS Plugin 2.1.0, Configurator...
2018-09-20  Carsten ZiegelerHttp release
2018-09-17  Carsten ZiegelerConfigadmin 1.9.6
2018-09-14  Carsten ZiegelerWebconsole 4.3.8
2018-08-20  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2018-08-20  Carsten ZiegelerSCR 2.1.6
2018-08-10  Carsten ZiegelerConfigurator 1.0.4
2018-08-06  Carsten ZiegelerJetty 4.0.4, http Base 4.0.2 and http bridge 4.0.2
2018-08-06  Carsten ZiegelerSCR 2.1.2
2018-08-03  Carsten ZiegelerConfig admin 1.9.4
2018-07-29  Carsten ZiegelerConfigurator 1.0.2
2018-07-13  Karl PaulsCMS commit to felix by pauls
2018-07-06  Karl PaulsAdd Framework 6.0.0, Resolver 2.0.0, Connect 0.2.0...
next