HBASE-26501 [hbase-thirdparty] Bump jetty version to 9.4.44.v20210927 (#61)