httpcomponents-stylecheck.git
2013-07-26  Sebastian BazleyBump version
2013-06-12  Oleg KalnichevskiAdded gpg signing to verify phase
2013-06-12  Oleg KalnichevskiFixed XML markup
2013-06-12  Oleg KalnichevskiAdded release profile
2013-06-12  Oleg KalnichevskiAdded ASF parent defining deployment repositories
2013-06-12  Oleg KalnichevskiRenamed relaxed.xml to minimal.xml
2013-06-11  Oleg KalnichevskiRemoved file length check
2013-06-07  Oleg KalnichevskiInitial import of HC style-check