Upgraded ByteBuddy version to 1.9.6
authorLyor Goldstein <lgoldstein@apache.org>
Mon, 17 Dec 2018 11:35:20 +0000 (13:35 +0200)
committerLyor Goldstein <lgoldstein@apache.org>
Tue, 18 Dec 2018 07:27:38 +0000 (09:27 +0200)
pom.xml

diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index 04eae74..0a2fecb 100644 (file)
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
         <spring.version>5.1.2.RELEASE</spring.version>
         <jgit.version>5.1.3.201810200350-r</jgit.version>
         <junit.version>4.12</junit.version>
-        <bytebuddy.version>1.9.3</bytebuddy.version>
+        <bytebuddy.version>1.9.6</bytebuddy.version>
 
         <surefire.plugin.version>2.22.1</surefire.plugin.version>
         <maven.archiver.version>3.2.0</maven.archiver.version>